Kaj je donacija?

Donacija je finančna pomoč, ki jo družba Biogen Pharma d.o.o. (v nadaljevanju Biogen) nameni na podlagi prošnje, kateri ne sledi protiusluga v denarju ali blagu. Donacija ni neomejena in je vedno dana za točno določen namen.

Kdo lahko zaprosi za donacijo?

Zanjo lahko zaprosi neprofitna organizacija, združenje, bolnišnica ali društvo bolnikov, katerih delovanje vključuje zdravniško oskrbo, izobraževanje, raziskave in razvoj ter oskrbo bolnikov. Donacija ni in ne more biti namenjena zasebnim ustanovam ali zasebnim zdravnikom.

Podprte aktivnosti in programi

Družba Biogen lahko podpre naslednje aktivnosti in programe:

 • Javni izobraževalni programi, programi ozaveščanja o bolezni, programi pomoči za bolnike ali namenjene bolnikom za pridobivanje oz. izboljšanje znanja in pridobivanje novih znanj o možnostih zdravljenja ter programi, ki se zavzemajo za izboljšanje bolnikovega stanja in so obenem nepromocijski
 • Programi strokovnega izobraževanja - programi, namenjeni strokovnemu izobraževanju in usposabljanju ter akademskemu izpopolnjevanju za strokovno javnost s ciljem izboljšati stanje bolnikov in izboljšati pravilno uporabo zdravil. Programi so lahko akreditirani ali ne. Izbor udeležencev mora biti popolnoma na strani ustanove, ki vloži prošnjo za donacijo. Donacija je lahko namenjena tudi programom in dogodkom, popolnoma v pristojnosti prejemnika, ki vloži prošnjo za donacijo (izbor tem in predavanj ter predavateljev).
 • Študijski programi - Program je namenjen razvoju kariere zdravstvenega delavca, katerega namen je specializacija na določenem področju. Ta področja morajo biti (bio-) medicinska ali zdravstvena ekonomika, katerih končni cilj je izboljšanje bolnikove nege. Program mora biti javen, prepoznaven, oglaševan in v enaki meri na voljo drugim ustanovam/zdravstvenim delavcem.  
 • Programi, ki podpirajo klinično prakso in smernice za zdravljenje - namen teh programov, podprtih s klinično utemeljitvijo, je izboljšanje zdravstvenega stanja in kakovostne uporabe zdravil. Programi morajo biti vnaprej časovno opredeljeni. Sredstva v ta namen ne smejo biti uporabljena za ustvarjanje poslovnih in drugih dohodkov podjetja.

Pogoji za pridobitev donacije

 • Donacije niso dane z namenom, da bi posredno ali neposredno vplivale na prejemnika za nakup ali predpisovanje zdravil družbe Biogen ali uporabo njegovih storitev.
 • Prejemnik mora podpisati pogodbo o donatorstvu, preden so mu sredstva na voljo.
 • Znesek zaprošenih sredstev mora odražati realno in pošteno tržno ceno.
 • Prošnjo skupaj s prijavnico za donacijo mora prejemnik poslati najpozneje 1 mesec pred predvideno porabo sredstev.
 • Prejemnik mora prejem in porabo prejetih finančnih sredstev, kot je navedeno v prilogi 2, pisno potrditi v najkrajšem možnem roku po tem, ko so bila sredstva porabljena.

Katera merila se uporabljajo za odobritev prošnje?

Za odobritev vloge za donacijo družba Biogen upošteva naslednje dejavnike:

 • Usklajevanje s področji delovanja podjetja
 • Kvalifikacije prosilca/organizacije
 • Kakovost ugotovljenih potreb
 • Ustreznost izobraževalnih ciljev
 • Znesek pridobljenih skupnih nepovratnih sredstev in donacij v preteklem obdobju
 • Inovativen in stroškovno učinkovit pristop
 • Upoštevanje vseh ustreznih zakonov, predpisov in internih navodil

Potrebna dokumentacija

Da bi omogočili objektivno oceno vloge, naj dokumentacija vsebuje:

 • Ustrezne osnovne informacije o organizaciji
 • Letak o programu, brošuro oz. urnik s programom
 • Ciljno občinstvo programa
 • Podatke o proračunu oz. specifikacijo stroškov

Postopek prijave

Če se želite prijaviti za donacijo, napišite prošnjo in izpolnite prijavnico (priloga 1) in nam ju skupaj s celotno spremno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pošljite na naslov:

Biogen Pharma d.o.o.
Komisija za donacije
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Komisija za donacije družbe Biogen bo obravnavala vse pravočasno prejete prošnje. Prijava oz. prošnja namreč še ne predstavlja zagotovila za prejem sredstev. Po obravnavi vloge bomo vsakemu poslali pisni odgovor.

Rok za prijavo

Dovolite nam, da vašo prošnjo skrbno preučimo. Priporočamo, da nam prošnjo pošljete vsaj 2 meseca pred predvidenim programom oz. aktivnostjo, vsekakor pa vsaj 1 mesec pred dogodkom. V nasprotnem primeru prošnji ne bomo mogli ugoditi zaradi časovne omejitve.

 

Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov: grantanddonation.slovenia@biogen.com