Varnost bolnikov je naša najpomembnejša prednostna naloga. Obvezani smo, da razkrivamo koristi in tveganja naših zdravil ter tako pomagamo zdravstvenim delavcem in bolnikom sprejeti informirano odločitev o zdravljenju.

Naša etična in zakonska odgovornost je, da stalno ocenjujemo profil koristi in tveganja naših proizvodov ter o njem obveščamo bolnike, zdravstvene delavce in regulativne organe.

Od bolnikov, negovalcev in zdravstvenih delavcev ter drugih zadevnih oseb stalno zbiramo informacije o neželenih dogodkih in druge varnostne informacije. V nekaterih primerih izvajamo tudi študije po začetku trženja, s katerimi ovrednotimo dolgoročne učinke zdravil.

Naša skupina za obvladovanje tveganja v zvezi z varnostjo in koristmi pregleda vse varnostne informacije, ki jih za naše proizvode prejmemo iz različnih virov, kot so tuji in domači viri, klinične raziskave, objavljena literatura in študije po začetku trženja. Na podlagi tega opredeli morebitne ukrepe, ki jih je treba sprejeti v zvezi s spremembo varnostnih profilov naših proizvodov.

Če se pojavi kakšna težava v zvezi z varnostjo, najprej proučimo celotne okoliščine te težave in potem naše ugotovitve sporočimo zadevnim regulativnim organom. Nove informacije o proizvodu sporočimo tudi zdravstvenim delavcem in bolnikom, tako da po potrebi posodobimo navedbe na proizvodu ali uporabimo druge načine sporočanja.

Za več informacij o naših zdravilih, vključno z njihovimi koristmi in tveganji, ter o načinu sporočanja varnostnih informacij obiščite spletno stran vašega lokalnega predstavništva Biogen ali preverite navodila za uporabo.