Napotki za pridobitev donacije

Kaj je donacija?

Donacija je finančna pomoč, ki jo podjetje Biogen nameni na podlagi prošnje, kateri ne sledi protiusluga v denarju ali blagu. Donacija ni neomejena in je vedno dana za točno določen namen.

Kdo lahko zaprosi za donacijo?

Zanjo lahko zaprosi neprofitna organizacija, združenje, bolnišnica ali društvo bolnikov, katere delovanje vključuje zdravniško oskrbo, izobraževanje, raziskave in razvoj ter oskrbo bolnikov. Donacija ni in ne more biti namenjena zasebnim ustanovam in zasebnim zdravnikom.

Podprte aktivnosti in progami

Podjetje Biogen lahko podpre sledeče aktivnosti in programe:

 • Programi strokovnega izobraževanja - programi namenjeni strokovnemu izobraževanju in usposabljanju.  Akademska izpopolnjevanja namenjena strokovni javnosti s ciljem izboljšati stanje bolnikov in izboljšati pravilno uporabo zdravil. Programi so lahko akreditirani ali ne. Izbor udeležencev mora biti popolnoma na strani ustanove, ki zaproša za donacijo.
 • Izobraževalni programi namenjeni bolnikom, programi ozaveščanja o bolezni, programi za pomoč bolnikom ali namenjeni bolnikom za pridobivanje oz. izboljšanje znanja, pridobivanje novih znanj o možnostih zdravljenja in programi, ki se zavzemajo za izboljšanje bolnikovega stanja in so hkrati nepromocijski.
 • Programi, namenjeni raziskavam in smernicam za zdravljenje – namen teh, s klinično utemeljitvijo podprtih programov, je definiran program izboljšanja zdravstvenega stanja in kakovostne uporabe zdravil. Raziskave ne smejo biti namenjene pridobivanju podatkov.
 • Donacije namenjene organizacijam in inštitucijam, katerih namen je pomoč lokalni skupnosti oz. podpori dobrodelnih dogodkov.
 • Donacije namenjene izboljšanju prostorov ali opreme, vendar le kot del večjega infrastrukturnega projekta.
 • Donacije v naravi, kot so računalniška oprema, znanstvena oz. laboratorijska oprema.
 • Študijski programi oz. programi namenjeni strokovnemu in znanstvenemu razvoju zdravstvenih delavcev ali programi za priznanje izjemnih dosežkov na področju javnega zdravstva ali bolnikove nege.

Pogoji za pridobitev donacije

 • Donacije niso dane z namenom, da bi posredno ali neposredno vplivale na prejemnika z namenom spodbujanja nakupa ali predpisovanja zdravil ali storitev podjetja Biogen.
 • Prejemnik mora podpisati pogodbo o donatorstvu preden so mu sredstva na voljo.
 • Znesek zaprošenih sredstev mora odražati realno in pošteno tržno ceno.
  Prošnjo skupaj s Prijavnico za donacijo mora prejemnik poslati pred predvideno porabo sredstev.
 • Prejemnik mora prejem in porabo prejetih finančnih sredstev pisno potrditi v najkrajšem možnem roku po tem, ko so bila sredstva porabljena. (Primer takega potrdila je v Prilogi 2.)

Katera merila se uporabljajo za odobritev prošnje?

Za odobritev vloge za donacijo, Biogen upošteva naslednje dejavnike:

 • Usklajevanje s področji delovanja podjetja
 • Kvalifikacije prosilca/organizacije
 • Kakovost ugotovljenih potreb
 • Ustreznost izobraževalnih ciljev
 • Znesek pridobljenih skupnih nepovratnih sredstev in donacij v preteklem obdobju (zadnjih 12 mesecev), ki ne smejo presegati 30% letnih operativnih stroškov prosilca donacije
 • Inovativen in stroškovno učinkovit pristop
 • Upoštevanje vseh ustreznih zakonov, predpisov in internih navodil.

Potrebna dokumentacija

Da bi omogočili objektivno oceno vloge, naj dokumentacija vsebuje:

 • Ustrezne osnovne informacije o organizaciji
 • Letak o programu, brošuro oz. urnik s programom
 • Ciljno občinstvo programa
 • Podatke o proračunu oz. specifikacijo stroškov

Postopek prijave

Če se želite prijaviti za donacijo, napišite prošnjo in izpolnite prijavnico (Priloga 1) in nam dokumente skupaj s celotno spremno dokumentacijo iz prejšnjega odstavka pošljite na naslov:

Biogen Pharma d.o.o.
Komisija za donacije
Ameriška ulica 8
1000 Ljubljana

Komisija za donacije družbe Biogen bo obravnavala vse pravočasno prejete prošnje. Prijava oz. prošnja namreč še ne predstavlja zagotovila za pridobitev naprošenih sredstev. Po obravnavi vloge bomo pisno odgovorili pošiljatelju prošnje za donacijo.

Rok za prijavo

Z namenom skrbne preučitve poslanih prošenj, priporočamo, da nam prošnjo pošljete vsaj 2 meseca pred predvidenim programom oz. aktivnostjo.

Za več informacij nam lahko pišete na elektronski naslov: grantanddonation.slovenia@biogen.com